Wettelijke bepalingen

Informatie over de website

Welkom op de website (hierna de “Website”). Door gebruik te maken van deze website, erkent u kennis te hebben genomen van deze wettelijke bepalingen en verbindt u zich ertoe deze te zullen naleven. Het doel van deze wettelijke kennisgeving is om u te informeren over de intellectuele eigendomsrechten die moeten worden nageleefd. De inhoud van deze kennisgeving is onderhevig aan wijzigingen; we verzoeken u daarom om deze regelmatig te raadplegen.

Uitvoering en ontwikkeling

User Adgents
Publicatieverantwoordelijke: Arnaud Masson
Hosting: de Website wordt gehost door RATP Dev.

1. Onderwerp van de Website

De Website verschaft informatie over de Onderneming RATP DEVELOPPEMENT S.A De Website is eigendom van RATP Dev. (hierna de “Onderneming”), een naamloze venootschap met een kapitaal van € 369.300.834,00, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder ondernemingsnummer 389 795 006.

Maatschappelijke zetel: 54, quai de la Rapée, LAC LA 30, 75012 Parijs
Btw-nummer EEG: FR 75 389 795 006

2. Beschermde rechten - Intellectuele eigendom

De elementen waaruit deze Website bestaat, ontwikkeld door of voor rekening van de Onderneming (hierna de “Inhoud”), worden beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake het auteursrecht, het merkenrecht, het ontwerp- en modellenrecht en oneerlijke concurrentie.

De Inhoud omvat meer bepaald de architectuur, de grafische huisstijl (met inbegrip van de kleuren, lettertypes en de grafische vormgeving van de schermen), evenals alle informatie en elementen die op de Website aanwezig zijn, waaronder teksten, artikels, foto's, illustraties, afbeeldingen, merken en logo's, gegevens, databanken en alle audio (zoals spraakelementen, muziek of geluidseffecten) en vaste of bewegende visuele elementen (zoals grafische of audiovisuele animaties), bepaalde softwareontwikkelingen en te downloaden programma's.

De Inhoud is eigendom van de Onderneming of haar technische serviceproviders.

Elke reproductie, representatie, distributie en/of exploitatie van de gehele of gedeeltelijke Inhoud, op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook, is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming. De bron (van deze Website en de Onderneming) moet in elk geval, en onder voorbehoud van het bovenstaande, duidelijk worden vermeld, evenals, in voorkomend geval, de naam van de auteur.

Wie de toepasselijke wettelijke bepalingen niet naleeft, maakt zich schuldig aan vervalsing en stelt zich bloot aan door de wet voorziene strafrechtelijke sancties, niettegenstaande enig ander rechtsmiddel van de Onderneming.

3. Verantwoording

De Onderneming sluit alle garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de Inhoud uit, met inbegrip van elke garantie van geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom of niet-inbreukmakendheid. Daarnaast wijst de Onderneming elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte, incidentele of gevolgschade, verlies van gegevens of opbrengsten, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of de werking van deze Website en de Inhoud ervan.

Voorts kan de Website onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.
Deze Website wordt regelmatig gewijzigd en bijgewerkt. De Onderneming behoudt zich daarom het recht voor om te allen tijde wijzigingen, correcties of veranderingen aan te brengen.

Deze Website omvat koppelingen die gebruikers naar andere websites doorverwijzen. Deze koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt en impliceren geen goedkeuring of onderschrijving van dergelijke websites door de Onderneming. Deze websites worden niet beheerd door de Onderneming en de Onderneming is niet verantwoordelijk voor de inhoud, koppelingen, producten of diensten die op dergelijke websites worden aangeboden, of voor wijzigingen of updates van die websites.

De handelsmerken, producten of diensten, domeinnamen en bedrijfsnamen die op deze Website worden vermeld, blijven eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

De vermelding van koppelingen of handelsmerken, namen, diensten, domeinnamen en bedrijfsnamen van andere ondernemingen impliceert geen verband tussen de Onderneming en die ondernemingen, hun producten of diensten, handelsmerken, namen of benamingen.

4. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - De verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van onze Website impliceert de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Gelieve ons Privacybeleid op onze Website te raadplegen voor meer informatie.

5. Toepasselijk recht en juridische bevoegdheid

De Website en de Inhoud ervan zijn onderworpen aan het Franse recht, waardoor elk geschil dat er verband mee houdt onder de bevoegdheid van de Franse rechtbanken valt.

© Copyright Tootbus 2021. All rechten voorbehouden.