Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

Inleiding

De website is eigendom van de onderneming RATP DEVELOPPEMENT SA (hierna de “Onderneming”), een naamloze vennootschap, met een kapitaal van € 369.300.834,00, en met maatschappelijke zetel te 54, Quai de la Rapée LAC LA 30, 75012 Parijs, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder ondernemingsnummer 389.795.006.

1. Onderwerp

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV”) zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website. Ze zijn bedoeld om de terbeschikkingstelling van de Website en de daarop beschikbare diensten te bepalen, alsook de wijze waarop de gebruiker toegang heeft tot de Website en gebruik maakt van de bijbehorende diensten.

Door gebruik te maken van de Website, erkent u dat u deze AGV hebt doorgenomen en deze volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. De Onderneming behoudt zich het recht voor om deze AGV op elk willekeurig moment te wijzigen. De voorwaarden worden van kracht zodra ze online worden gepubliceerd.

2. Toegang tot de Website

De Onderneming tracht vierentwintig (24) uur per dag en zeven (7) dagen per week toegang te verlenen tot de Website, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis die buiten de controle van de Onderneming valt en onder voorbehoud van eventuele storingen of noodzakelijk onderhoud voor de goede werking van de Website en de bijbehorende diensten.

De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het niet mogelijk is om toegang te verkrijgen tot de Website en gebruik te maken van de diensten. Bovendien kan de Onderneming zich genoodzaakt zien om de werking van de Website of een deel van de diensten (versturen van nieuwsbrieven, verkeersinformatie, gebruikersaccount, enz.) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, zonder enig recht op schadevergoeding. De gebruiker erkent en aanvaardt dat de Onderneming niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele onderbrekingen, noch voor de gevolgen die daaruit voortvloeien voor de gebruiker of een derde partij.

3. Intellectuele eigendom

Deze Website, de presentatie ervan en alle elementen, met inbegrip van handelsmerken, logo's en domeinnamen, die op deze Website worden vermeld, zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom en zijn eigendom van de Onderneming.

3.1 Auteursrecht

Alle op deze Website vermelde informatie (documenten, ongeacht hun vorm, tekst, afbeeldingen, audio, evenals alle voor de Website ontwikkelde elementen) zijn de exclusieve eigendom van de Onderneming. De reproductie en het gebruik van alle op deze Website gepubliceerde documenten zijn uitsluitend toegestaan voor strikt persoonlijke en privédoeleinden, mits vermelding van de bron.

Met uitzondering van gebruik voor persdoeleinden en onder voorbehoud van de inachtneming van de intellectuele eigendomsrechten en alle andere vermelde eigendomsrechten, is elk(e) reproductie, gebruik, verspreiding, download, post, overdracht of verdeling van kopieën die werden gemaakt voor andere dan strikt persoonlijke en privédoeleinden, uitdrukkelijk verboden en strafbaar.

De Onderneming en/of haar dochterondernemingen van de RATP Groep behouden zich het recht voor om elke inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten strafrechtelijk te vervolgen. Geen enkele licentie of enig ander recht dan het raadplegen van de Website, wordt aan wie dan ook verleend met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten.

Elke vorm van overname van de Website is strikt verboden, waarbij het verboden is elementen op een pagina van deze Website geheel of gedeeltelijk te verspreiden, over te dragen of in te voegen op een andere website of te gebruiken om afgeleide producten te ontwikkelen zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming.

3.2 Onderscheidende kenmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn de bedrijfsnamen, logo's, producten en merken die op deze Website worden vermeld, eigendom van de Onderneming. Deze mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming.

4. Persoonsgegevens

Informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, is beschikbaar in het Privacybeleid dat terug te vinden is op de Website.

5.1 Verantwoordelijkheid van de uitgever van de Website

De informatie en documenten op deze Website, en de informatie en documenten die toegankelijk zijn via deze Website, werden verkregen uit betrouwbaar geachte bronnen. De informatie en documenten kunnen echter technische onnauwkeurigheden of typfouten bevatten.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om deze fouten te corrigeren zodra ze daarvan in kennis wordt gesteld.

De informatie en documenten op deze Website kunnen te allen tijde worden gewijzigd en bijgewerkt. Het gebruik van de informatie en documenten op deze Website berust op de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker, die alle mogelijke gevolgen op zich neemt, zonder de Onderneming verantwoordelijk te kunnen stellen.

De Onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de interpretatie of het gebruik van de informatie en documenten op deze Website.

5.2 Engagement van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe om bij het gebruik van de Website:

 • Geen inhoud te verspreiden, te publiceren of op te slaan op de Website die illegaal is of in strijd met de openbare orde en de goede zeden is;
 • Zich niet voor te doen als een andere persoon of entiteit, zijn identiteit of leeftijd niet te vervalsen of te verzwijgen en geen andere identiteit aan te nemen.
In geval van schending van deze verbintenissen behoudt de Onderneming zich het recht voor om gepaste maatregelen te nemen om de bewuste feiten te verhelpen. De Onderneming behoudt zich in het bijzonder het recht voor om inhoud of informatie die ze ongepast acht, te verwijderen of te wissen. Bovendien kan de Onderneming, indien nodig, de toegang van de gebruiker tot de Website blokkeren.

Gebruikers kunnen contact opnemen met de Onderneming door middel van het contactformulier op de website.
 • Stuur een bericht, zodat de teams van de Onderneming het aanbod kunnen aanpassen en de kwaliteit van de aangeboden diensten kunnen verbeteren;
 • Verstrek niet-misleidende en relevante informatie.
Bovendien mag de inhoud van het bericht van de gebruiker:
 • Niet in strijd zijn met de van kracht zijnde wetten en voorschriften;
 • Niet gewelddadig, haatdragend, beledigend, denigrerend, lasterlijk of vulgair zijn;
 • Niet in strijd zijn met het intellectuele of industriële eigendomsrecht, het persoonlijkheidsrecht of enige andere rechten van derden;
 • Geen andere persoonsgegevens bevatten dan verplichte en/of vereiste en/of gevoelige gegevens;
 • Geen hyperlinks bevatten;
 • Geen publicitair karakter hebben of een andere onderneming vermelden;
 • Geen computervirussen, spyware, malware en andere software bevatten.

6. Hyperlinks.

Hyperlinks op andere websites die naar deze Website doorverwijzen of andere online informatiebronnen moeten vooraf de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Onderneming krijgen. Elk dergelijk verzoek moet aan de uitgever van de Website worden gericht.

Het bestaan van een link tussen de Website en een website van derden houdt niet in dat de Onderneming instemt met de inhoud van die website van derden en a fortiori met de eventuele gebruikmaking ervan. Aangezien deze websites niet onder de controle van de Onderneming vallen, wijst de Onderneming elke verantwoordelijkheid af, en in het bijzonder redactionele verantwoordelijkheid, wat betreft het verband tussen en de inhoud van dergelijke websites. De Onderneming kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel verzamelen en overdragen van persoonsgegevens, de plaatsing van cookies of elk ander proces dat door dergelijke websites wordt toegepast.

7. Toepasselijk recht

Deze Website, alsook deze AGV, worden, ongeacht de locatie van de gebruiker, beheerst door het Franse recht. In het geval van betwistingen en nadat elke poging tot een minnelijke schikking heeft gefaald, zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd om het geschil af te handelen.